Be part of the Great Slow Ways Summer Waycheck! / Byddwch yn rhan o’r Ŵyl Gwirio’r Llwybrau Ganol Haf!

-

Join us for a new national tradition: checking and rechecking Slow Ways throughout the week of midsummer / Ymunwch â ni am draddodiad cenedlaethol newydd: gwirio ac ailwirio Slow Ways trwy gydol wythnos canol haf

Calling everyone who loves walking, running and wheeling! 

We are busy creating a hugely ambitious national walking network that joins every town and city in Great Britain.

If this sounds good to you, please accept our invitation to our Great Waycheck weeks across mid-summer and mid-winter, and we’d love your company!

We want to make sure Slow Ways across Great Britain are open and ready to be enjoyed… and we’re looking for thousands of people to join up and check part of the country.

Beating the bounds

We’re taking inspiration from the old ‘beating the bounds’ tradition, in which people would walk the boundaries of their parish once a year. The older people would lead the younger, creating and understanding their landscape with their very footsteps.

As the Slow Ways network becomes established (and it’s happening! 1 in 8 Slow Ways now have a verified option, with trustworthy trails from Manchester to Ledbury and Cardiff to Brighton) we are looking forward to a time that the whole country is networked up.

A verified network will still need once-overs, once or twice a year. Hence the Great Waychecks! A future tradition, starting now.

Could you say you were there at the very first?

It’s a mission that matters

You’ll be helping to create a network not just for walking and wheeling, but for joy, health, love, ideas, creativity, relationships, communities, tackling the climate crisis, connecting to nature and more.  

It’ll be fun too. Some people will walk multiple routes on their own, others will form teams to check all of their town’s routes in a single day before having a celebratory get-together.

To be part of the Great Slow Ways Summer Waycheck, simply travel and check as many Slow Ways as you can between June 16th and 25th. 

The network progress so far, showing verified, triple-checked routes in purple. Plenty still to do!

You can take part on your own, in a group, with an organisation, as a community or as part of a guided walk. You can walk, run, wheel, bimble or yomp – it all counts. 

Up for it? Sign up below and we’ll keep you updated and send you more details, a toolkit, and the schedule of guided walks.

Slow Ways so far

Slow Ways is a grassroots initiative to create a national network of walking routes. The routes connect all of Great Britain’s towns and cities, making it easier for people to imagine, plan and enjoy walking and wheeling journeys between places.

So far 8,000 walking routes have been suggested by volunteers. Our current challenge is to check them all – that’s 120,000km of routes! It’s a big challenge, but totally doable with enough people.

You can walk and review any time, but the waycheck will be a big push with energy and fanfare.

Slow Ways is supported by the National Lottery Community Fund.


Galw ar bawb sydd wrth eu bodd yn cerdded, rhedeg ac olwyno!

Rydym yn brysur yn creu rhwydwaith cerdded cenedlaethol mentrus sy’n ymuno â phob tref a dinas ym Mhrydain Fawr.

Os yw hyn yn swnio’n dda i chi, derbyniwch ein gwahoddiad i’n Gŵyl Gwirio’r Llwybrau dros ganol yr haf a chanol y gaeaf. Byddem wrth ein bodd â’ch cwmni!

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod Slow Ways ar draws Prydain Fawr yn agored ac yn barod i gael eu mwynhau… ac rydyn ni’n chwilio am filoedd o bobl i ymuno a gwirio rhan o’r wlad.

Curo terfynau’r plwyf

Rydyn ni’n cael ein hysbrydoli gan yr hen draddodiad o guro terfynau’r plwyf, lle byddai pobl yn cerdded ffiniau eu plwyf unwaith y flwyddyn, gyda’r bobl hŷn yn arwain y bobl ifanc, gan ddeall eu tirwedd gam wrth gam.

Wrth i’r rhwydwaith Llwybrau Araf ymsefydlu (ac mae’n digwydd! Mae 1 ym mhob 8 Slow Way wedi’i chadarnhau bellach, a llwybrau dibynadwy eisoes wedi’i gysylltu o Fanceinion i Ledbury a Chaerdydd i Brighton) rydym yn edrych ymlaen at adeg pan fydd y wlad gyfan wedi’i rhwydweithio.

Wedyn, pob blwyddyn, fydd angen ei sbïo drosti i sicrhau ei fod yn ddibynadwy. Croeso felly i’r Ŵyl Gwirio’r Llwybrau! Traddodiad yn y dyfodol, gan ddechrau nawr.

Allech chi addo i fod yno am yr un cyntaf?

Mae’n fudiad sy’n bwysig

Byddwch yn helpu i greu rhwydwaith nid yn unig ar gyfer cerdded ac olwyno, ond ar gyfer llawenydd, iechyd, cariad, syniadau, creadigrwydd, perthnasoedd, cymunedau, helpu creu datrysiadau i’r argyfwng hinsawdd, cysylltu â natur a mwy.

Bydd yn hwyl hefyd. Bydd rhai yn cerdded llwybrau ar eu pen eu hunain, bydd eraill yn ffurfio timau i wirio holl lwybrau eu tref mewn un diwrnod cyn cael cyfarfod dathlu.

I fod yn rhan o’r gwiriad haf teithiwch a gwiriwch gynifer o Slow Ways ag y gallwch rhwng Mehefin 16eg a 25ain.

Gallwch gymryd rhan ar eich pen eich hun, mewn grŵp, gyda sefydliad, fel cymuned neu fel rhan o daith gerdded ddwysedig. Gallwch gerdded, rhedeg, olwyno, trampio neu grwydro – mae’r cyfan yn cyfrif.

Barod amdani? Cofrestrwch isod a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac yn anfon mwy o fanylion, pecyn cymorth, a’r amserlen o deithiau cerdded tywysedig atoch.

Slow Ways hyd yn hyn

Menter ar lawr gwlad yw Slow Ways i greu rhwydwaith cenedlaethol o lwybrau cerdded. Mae’r llwybrau yn cysylltu pob un o drefi a dinasoedd Prydain â’i gilydd, sy’n ei gwneud yn haws i bobl ddychmygu, cynllunio a mwynhau mynd o le i le ar droed ac ar olwynion.

Mor belled, mae 8,000 o lwybrau cerdded wedi’u hawgrymu gan wirfoddolwyr. Yr her i ni ar hyn o bryd yw eu harchwilio i gyd – 120,000 cilomedr o lwybrau! Mae’n her enfawr ond yn un y mae modd ei chyflawni â digon o bobl.

Gallwch gerdded ac adolygu unrhyw bryd, ond bydd yr Ŵyl Gwirio’r Llwybrau yn ymgyrch amlwg, a fydd yn llawn egni a bwrlwm.

Caiff menter Slow Ways ei chefnogi gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.


Map by Urban Good

Sign up

Please register your interest by filling in the form below, so we can keep you updated on the Waycheck.

If you previously signed up for a swarm there is no need to sign up.

Feel free to skip any sections you don’t know the answer to yet.

Cofrestrwch

Cofrestrwch eich diddordeb trwy’r ffurflen isod, er mwyn i ni anfon y wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Os gwnaethoch gofrestru ar gyfer y Pythefnos Prysur gyntaf nid oes angen cofrestru eto.

Mae croeso i chi adael unrhyw adrannau nad ydych chi’n gwybod yr ateb iddynt eto.

* indicates required / yn ofynnol

Do you need support with any of the following? / Ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw un o’r canlynol?

Your provisional plans / Eich cynlluniau hyd yn hyn

Terms / Termau*

Contacting you / Yn cysylltu â chi

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website. / Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein he-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. / Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i’w phrosesu. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here. / Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.